เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลาเรียน 

  • รอบปกติ 09.00 – 16.00 น.
  • รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.
  • รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
  • รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น. 

เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียนดังนี้

      - ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
        เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม ของทุกปี
      - ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
         เปิดเรียน 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของทุกปี
      - ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน -19 ธันวาคม ของทุกปี
         เปิดเรียน 20 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1) เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1  เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย. 2562 (เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) - 15 พ.ค. 2562 

เปิดเรียน 16 พ.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 รีบมาสมัครนะ http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

หลักสูตร  200  ชั่วโมง และ หลักสูตร 150 ชั่วโมง

  ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.  2562

***หลักสูตร 200 ชั่วโมง เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  23  ส.ค.  2562

***หลักสูตร 150 ชั่วโมง เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  30  ก.ค.  2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

1.หลักสูตรช่างซ่อมโทรทัศน์

 

 

2. หลักสูตรอาหารไทย

 

 

3.หลักสูตรขนมอบ

 

 

4.หลักสูตรอาหารนานาชาติ

 

 

5.หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น

6.หลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

 

7.พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 

8.หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

9.หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

 

 

10.หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช

 

 

11.หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร(1)

 

 

12.หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ(2)

 

 

13.หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(1)

 

14.หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ(2)

 

 

15.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(1)

 

16.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(2)

 

 

17.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(1)

 

18.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(2)

 

 

19.หลักสูตรงานไฟฟ้ารถยนต์

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

20.หลักสูตรงานเครื่องยนต์ดีเซล  

 

21. หลักสูตรงานปรับอากาศรถยนต์

 

 

22.หลักสูตรงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

 

23.หลักสูตรงานติดตั้งแก๊สรถยนต์

 

 

24.หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

 

25.หลักสูตรช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์

 

 

26.หลักสูตรงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 

27.หลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์ 

 

 

28.หลักสูตรงานส่งกำลังรถยนต์

 

 

29.หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

หลักสูตร  150  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 3 รุ่นที่ 1 เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.  2562

    เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  30  ก.ค.  2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

1.หลักสูตรช่างเครื่องขยายเสียง

 

 

2.หลักสูตรเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

 

 

3.หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ

 

 

4.นวดไทยเพื่อสุขภาพ(กระทรวง)

 

 

5.การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

 

 

6.การนวดสวีดิช

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล

***มอบตัว ชำระเงินและเปิดเรียน 16 พ.ค. 2562 

ผู้สมัครตัวจริง รายงานตัวช้าเกิน 1 ชั่วโมง ถือว่าสละสิทธิ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

  • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (กระทรวง) (ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3)