เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558 

  

ประกาศ ปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนตั้งแต่ 1-9 พฤษภาคม 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2564
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้า,รอบบ่ายและรอบคํ่า
จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร
เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย. 2564 (เวลาเริ่ม 9.00 น.)
รายงานตัว 14 พ.ค. 2564
เริ่มเรียน 17 พ.ค. 2564
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

สมัครออนไลน์

 

 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีภารกิจฝึกและส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชน
ด้วยการเรียนออนไลน์
สามารถเรียนออนไลน์ได้ที่

https://www.facebook.com/bmatrainingLive/