Skip to content
Home » ข่าวสาร » หลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออฟกริด 48 ชม. เรียน เสาร์-อาทิตย์

หลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออฟกริด 48 ชม. เรียน เสาร์-อาทิตย์

  • by

???? หลักสูตรใหม่ ????????????เปิดแล้ว ????????????#หลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออฟกริด 48 ชม. เรียน เสาร์-อาทิตย์ #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 25 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนหลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออฟกริด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger