Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

  • by

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจบแล้วได้ประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ระบบรับสมัครเปิด 1 พ.ย. 2566 – 18 ธ.ค. 2566 ( เวลา 9.00 น.) รายงานตัววันที่ 19 ธ.ค. 2566 เปิดเรียน 20 ธ.ค. 2566 สมัครได้ผ่านทางเว็บด้านล่างนี้

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger