Skip to content
Home » ข่าวสาร » นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

  • by

21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.45 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 3/2565 ในการนี้ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) และครูผู้สอนให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger