Skip to content
Home » ข่าวสาร » ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักศึกษา

  • by

23 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger