Skip to content
Home » ข่าวสาร » 11 มิถุนายน 2566 รับรายงานตัวและเปิดเรียน หลักสูตร 48 ชั่วโมง วันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

11 มิถุนายน 2566 รับรายงานตัวและเปิดเรียน หลักสูตร 48 ชั่วโมง วันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

  • by

11 มิถุนายน 2566 รับรายงานตัวและเปิดเรียน หลักสูตร 48 ชั่วโมง วันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

11 มิถุนายน 2566 ???? รับรายงานตัวและเปิดเรียน หลักสูตร 48 ชั่วโมง วันอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการนี้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมพร้อมด้วยนางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และนางสาวอัมพร ชัยญานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger