Skip to content
Home » ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และหลักสูตรวันอาทิตย์

 • รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น.
 • รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น.
 • รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • ชายและหญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้อ่านออกเขียนได้
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ
 • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

 • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ (ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)
 • หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ (ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)
 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)
 • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (กระทรวง) (ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3) 

หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องมารายงานตัวและชำระเงินในวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ ผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ยื่นหลักฐานและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

หลักฐานการรายงานตัว

 • ใบสมัคร (ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถไป print ใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่น ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

ค่าใช้จ่าย

 •  ค่าสมัคร 5 บาท 
 •  ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท

*** ยกเว้นหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา ค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท

หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องมารายงานตัวและชำระเงินในวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ ผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ยื่นหลักฐานและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

หลักฐานการรายงานตัว

 • ใบสมัคร (ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถไป print ใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่น ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

ค่าใช้จ่าย

 •  ค่าสมัคร 5 บาท 
 •  ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท

*** ยกเว้นหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา ค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger