Skip to content

ประวัติความเป็นมา

เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ใช้ชื่อว่า สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิชูทิศ ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพธนบุรี ตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ ที่ 32/2504 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2504 เรื่องการจัดตั้งสถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ การจัดตั้งดำเนินการโดยมีคณะบุคคลคณะหนึ่ง จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการคณะนี้มีชื่อว่า “คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎร” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งที่ 262/2503 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2503 และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อ สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2504 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ โดย

นายศิริ ชาตินันท์ ปลัดเทศบาลนครกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงานเชิญเป็นประธานในพิธีทำการเปิด โดยนายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพเป็นประธาน

การเข้ารับการอบรม รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นคนยากจนมีอายุ 12-17 ปี เข้าเรียนหลักสูตร 1 ปี

พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็น “ สำนักฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1)” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดหน่วยงานจากสำนักการศึกษามาสังกัด “ สำนักพัฒนาชุมชน”

พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสังกัดหน่วยงานจาก สำนักพัฒนาชุมชน เป็น “สำนักพัฒนาสังคม” จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ

สถานที่ตั้ง   :   โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ ด้าน

ถนนประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 17

สังกัด : กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร

website   :     www.dindang1.net

เนื้อที่โรงเรียน  :   5.18 ไร่

ปรัชญา     :    ความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์  :      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

จำนวนบุคลากร : 29 คน

จำนวนนักศึกษาต่อปี : 1,500 – 2,100 คนต่อปี

จำนวนห้องเรียน : 30-45 ห้องเรียนต่อภาคเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน : ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ

สีประจำโรงเรียน :  เลือดหมู – กรมท่า

สถานที่ตั้ง : 4095/29 ถ.มิตรไมตรี3 ตรงข้ามศาลาว่าการ กทม.2 หรือด้าน       ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2246 1592      

เบอร์ FAX : 0 22456954

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger