เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4244

ประวัติความเป็นมา

เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ใช้ชื่อว่า สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิชูทิศ ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพธนบุรี ตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ ที่ 32/2504 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2504 เรื่องการจัดตั้งสถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์  การจัดตั้งดำเนินการโดยมีคณะบุคคลคณะหนึ่ง  จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการคณะนี้มีชื่อว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎร” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งที่ 262/2503 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2503 และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อ สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2504 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ โดย

นายศิริ  ชาตินันท์ ปลัดเทศบาลนครกรุงเทพ  เป็นผู้กล่าวรายงานเชิญเป็นประธานในพิธีทำการเปิด  โดยนายชำนาญ  ยุวบูรณ์  นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพเป็นประธาน

การเข้ารับการอบรม  รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4  จากโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นคนยากจนมีอายุ 12-17 ปี  เข้าเรียนหลักสูตร 1 ปี

พ.ศ. 2510  เปลี่ยนชื่อเป็น “  สำนักฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์”  สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์”  สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2531  เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1)”  สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2535  ย้ายสังกัดหน่วยงานจากสำนักการศึกษามาสังกัด “ สำนักพัฒนาชุมชน”

พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสังกัดหน่วยงานจาก  สำนักพัฒนาชุมชน เป็น  “สำนักพัฒนาสังคม” จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ  ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน  ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542  การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน  ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ  ความต้องการของชุมชน  เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ

สถานที่ตั้ง     :     โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1)  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ  ด้าน

ถนนประชาสงเคราะห์  ซอยประชาสงเคราะห์ 17

สังกัด  : กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม    กรุงเทพมหานคร

website     :       www.dindang1.net

เนื้อที่โรงเรียน    :    5.18  ไร่

ปรัชญา         :     ความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์   :          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

จำนวนบุคลากร : 29 คน

จำนวนนักศึกษาต่อปี  : 1,500 – 2,100 คนต่อปี

จำนวนห้องเรียน  : 30-45  ห้องเรียนต่อภาคเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน : นายวินัย  นิ่มอนงค์

สีประจำโรงเรียน :  เลือดหมู – กรมท่า

สถานที่ตั้ง  : 4095/29  ถ.มิตรไมตรี3 ตรงข้ามศาลาว่าการ กทม.2 หรือด้าน         ถ.ประชาสงเคราะห์  ซอยประชาสงเคราะห์ 17  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2246 1592      

เบอร์ FAX  : 0 22456954