เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2728

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญและประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556

หลักสูตร 150 ชั่วโมง  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

การจัดการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการสมัคร

โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนดำเนินการ มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง หลักสูตร 150 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง  เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลาเรียนแบ่งเป็น 4 รอบดังนี้

 • รอบปกติ 09.00 – 16.00 น.
 • รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
 • รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น.  เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน ดังนี้
  - ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
                    เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม ของทุกปี
  - ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
           เปิดเรียน 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของทุกปี
  - ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน -19 ธันวาคม ของทุกปี
                    เปิดเรียน 20 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี