เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11113

หลักสูตร         ปรับอากาศรถยนต์                                                  หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Automobile Air Conditioning Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศรถยนต์

2. ถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์

3. บำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์ แก้ไขข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริการระบบปรับอากาศรถยนต์

 1. มีกิจนิสัยในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับปรับอากาศรถยนต์

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  11113-01     ชื่อวิชาปรับอากาศรถยนต์                         200  ชั่วโมง

|
Written by Super User

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับการศึกษาวิชาชีพระดับช่างกึ่งฝีมือ สำหรับบุคคลทั่วไป
 2. ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตามความชำนาญการด้านวิชาชีพ
 3. เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน และ/หรือ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระและตลาดแรงงาน
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ การอาชีพอิสระแก่ชุมชน
 6. ส่งเสริมให้บริการชุมชนตามนโยบายสำคัญของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

              แหล่งการเรียนรู้อาชีพ ทักษะยานยนต์เป็นหนึ่ง

อัตลักษณ์

              สำนึกดี มีทักษะวิชาชีพ

 

 

|
Written by Super User

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญและประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556

หลักสูตร 150 ชั่วโมง  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

การจัดการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการสมัคร

โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนดำเนินการ มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง หลักสูตร 150 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง  เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลาเรียนแบ่งเป็น 4 รอบดังนี้

 • รอบปกติ 09.00 – 16.00 น.
 • รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
 • รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น.  เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน ดังนี้
  - ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
                    เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม ของทุกปี
  - ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
           เปิดเรียน 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของทุกปี
  - ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน -19 ธันวาคม ของทุกปี
                    เปิดเรียน 20 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี
|
Written by Super User

 

การเดินทางมาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)

เข้าทางประชาสงเคราะห์17 

รถประจำทางสาย 12 13 36 36ก 54 98 117 157 163 204 ปอ.12 ปอ.36 ปอ.204