เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2085

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับการศึกษาวิชาชีพระดับช่างกึ่งฝีมือ สำหรับบุคคลทั่วไป
  2. ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตามความชำนาญการด้านวิชาชีพ
  3. เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน และ/หรือ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระและตลาดแรงงาน
  4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  5. ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ การอาชีพอิสระแก่ชุมชน
  6. ส่งเสริมให้บริการชุมชนตามนโยบายสำคัญของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

              แหล่งการเรียนรู้อาชีพ ทักษะยานยนต์เป็นหนึ่ง

อัตลักษณ์

              สำนึกดี มีทักษะวิชาชีพ