เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 5242

สังกัด โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย  ไตรพิษ ผอ.สถานศึกษา ผอ.ชำนาญการพิเศษ คศ.3
2 นางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รผอ.สถานศึกษา รผอ.ชำนาญการพิเศษ
3 นายกิตติศักดิ์ วงศ์ขจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายวิสิทธิ์ บุญโสม ครู ครูชำนาญการ
5 นายครรชิต เกษเกษร ครู ครูชำนาญการ
6 นายวิทูร หอยสังข์ ครู ครูชำนาญการ
7 นายอภิชาติ ศิริรัตน์พิริยะ ครู ครูชำนาญการ
8 นายเพิ่มพูน กุลชาติ ครู ครูชำนาญการ
9 นายชาตรี เทวิง ครู ครูชำนาญการ
10 นางฉวีวรรณ เกษเกษร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11 นายอนันต์ สำลีม่วง ครูช่วยสอน ครูช่วยสอน ส 2
12 น.ส.สิริกานดา กมลสาร ครู ผู้สอนงานเสริมสวยและอาภรณ์ ช 2
13 น.ส.ศศิธร อุมาลี พนักงานสถานที่  
14 นายรัตนชัย อัครธนทิพาธรณ์ พนักงานสถานที่  
15 น.ส.จิณห์นิภา นวนจันทร์ พนักงานสถานที่  
16 นายสมพร เสนานนท์ พนักงานขับรถยนต์  
17 น.ส.วรางคณา คงเล่ง วิทยากร สอนภาษาจีน  
18 นางพรพรรณ อนุรักษ์ วิทยากร สอนนวดแผนไทย  
19 Mr.Uchenna  Kingsley Kaduru วิทยากร สอนภาษาอังกฤษ  
20 นายแทนอินธน์ ชะออน วิทยากร สอนภาษาเกาหลี  
21 นางจินตนา เศวตมาลย์ วิทยากร สอนภาษาอังกฤษ  
22 น.ส.ฐาปณี น้อยไม้ วิทยากร สอนภาษาญี่ปุ่น  
23 นายพงศ์แก้ว สงวนไทย วิทยากร สอนคอมพิวเตอร์  
24 น.ส.นันท์นภัทร ธัญญเจริญ วิทยากร สอนตัดแต่งขนสุนัข  
25 นาย อภิณัฐ รังษิยาภา วิทยากร สอนคอมพิวเตอร์  
26 นายสมชาย จิตรสอาด วิทยากร สอนบาริสต้ามืออาชีพ  
27 นายอนุสรณ์ เรียนศิลป์ วิทยากร สอนซ่อมเครื่องกาแฟ  
28 นายเดวิช อมรบุญสุโข วิทยากร สอนอาหารและโภชนาการ