เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3586

สังกัด โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอาชีพ ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง วิทยาฐานะ
1 ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย  ไตรพิษ ผอ.สถานศึกษา ผอ.ชำนาญการพิเศษ คศ.3
2 นางฐาปนีย์ สมพรมทิพย์ รผอ.สถานศึกษา รผอ.ชำนาญการพิเศษ
3 นางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รผอ.สถานศึกษา รผอ.ชำนาญการพิเศษ
4 นายกิตติศักดิ์ วงศ์ขจร ครู ครูชำนาญการพิเศษ
5 นายวิทูร หอยสังข์ ครู ครูชำนาญการ
6 นายเทอดศักดิ์ แทนศิริ ครู ครูชำนาญการ
7 นายวิสิทธิ์ บุญโสม ครู ครูชำนาญการ
8 นายครรชิต เกษเกษร ครู ครูชำนาญการ
9 นายชาตรี เทวิง ครู ครูชำนาญการ
10 นายเพิ่มพูน กุลชาติ ครู ครูชำนาญการ
11 นายอภิชาติ ศิริรัตน์พิริยะ ครู ครูชำนาญการ
12 นางฉวีวรรณ เกษเกษร เจ้าพนักงานธุรการ -
13 นายวิโชติ กิจเต็ง เจ้าพนักงานพัสดุ -
14 นายอนันต์ สำลีม่วง ครูช่วยสอน -
15 นายเดวิช อมรบุญสุโข ครูช่วยสอน -
16 นายรัตนชัย อัครธนทิพาธรณ์ พนักงานสถานที่ -
17 นางสาวจิณห์นิภา นวนจันทร์ พนักงานสถานที่ -
18 นายสมพร เสนานนท์ พนักงานขับรถยนต์ -
19 นางสาวศศิธร อุมาลี พนักงานสถานที่ -
20 น.ส.วรางคณา คงเล่ง  วิทยากร สอนภาษาจีน  
21 Mr.Uchenna Kingsley Kaduru  วิทยากร สอนภาษาอังกฤษ  
22 นางพรพรรณ อนุรักษ์  วิทยากร สอนนวดฯ  
23 นาย อภิณัฐ รังษิยาภา  วิทยากร สอนอินเตอร์เน็ตฯ  
24 นายแทนอินธน์ ชะออน  วิทยากร สอนภาษาเกาหลี  
25 นางจินตนา เศวตมาลย์  วิทยากร สอนภาษาอังกฤษ  
26 น.ส.ฐาปณี น้อยไม้  วิทยากร สอนภาษาญี่ปุ่น  
27 นางกมลทิพย์ สุขวรรณ  วิทยากร สอนนวดฯ  
28 น.ส.จรัสกร เอกชัยณรงค์  วิทยากร สอนนวดฯ  
29 น.ส.ณัฐชา เปรมธีรวัฒน์ชัย  วิทยากร สอนนวดฯ  
30 น.ส.จิตติมา ปัญญาสราวุธ  วิทยากร สอนนวดฯ  
31 น.ส.ทัศดี อินทร์ชื่น  วิทยากร สอนนวดฯ  
32 นาย พงศ์แก้ว  สงวนไทย  วิทยากร ผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล