เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1964

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11110

หลักสูตร         เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด                                         หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Gasoline Engine Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  2. มีความสามารถ ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  ๑1110-01      ชื่อวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด                 200  ชั่วโมง