เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2138

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11117

หลักสูตร         งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                                            หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Gasoline Engine Works Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบาย

ความร้อน ระบบไอดี-ไอเสียการติดเครื่องยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

2. มีทักษะในงานถอดประกอบ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี-

ไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต ประหยัด รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี –ไอเสีย การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งเครื่องยนต์และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11117–01    ชื่อวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                   200  ชั่วโมง