เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3943

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11118

หลักสูตร         งานเครื่องยนต์ดีเซล                                                 หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Diesel Engine Works Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจซ่อมปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 

2. มีทักษะในงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจซ่อมปรับแต่ง และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต ประหยัด รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี- ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา การตรวจซ่อมปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล โดยปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11118 – 01 ชื่อวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล                        200  ชั่วโมง