เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 11813

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11125                                     

หลักสูตร         ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์                                            หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Motorcycle Technicians Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องมือซ่อมรถจักรยานยนต์ การซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ การซ่อมระบบรองรับน้ำหนัก ห้ามล้อและส่งกำลังรถจักรยานยนต์ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะกำหนด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  2. มีทักษะในงานใช้เครื่องมือซ่อมรถจักรยานยนต์
  3. มีทักษะในงานซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
  4. มีทักษะในงานซ่อมระบบรองรับน้ำหนัก ห้ามล้อและส่งกำลังรถจักรยานยนต์
  5. มีทักษะในงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะกำหนด
  6. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  7. มีทักษะในงานประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  8. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานซ่อมและปลอดภัย

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ซ่อมระบบรองรับน้ำหนัก ห้ามล้อและส่งกำลังรถจักรยานยนต์ และดำเนินการประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานซ่อมและปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11125-01      ชื่อวิชาซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น                             45  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  11125-02      ชื่อวิชาซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์                          72  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  11125-03      ชื่อวิชาซ่อมระบบรองรับน้ำหนัก ห้ามล้อและส่งกำลัง           63  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  11125-04    ชื่อวิชาประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  20  ชั่วโมง