เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2278

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11127

หลักสูตร         ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์                             หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Motorcycle Injector Service Technicians Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์

การบริการระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วยตนเองบริการระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วย Diagnostic Tool การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะกำหนด วิธีการประกอบธุรกิจอาชีพช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์

  1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
  2. มีทักษะในงานบริการระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วยตนเอง
  3. มีทักษะในงานบริการระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วย Diagnostic Tool
  4. มีทักษะในงานประกอบธุรกิจอาชีพช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์
  5. มีทักษะในงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะกำหนด
  6. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุการบริการรถจักรยานยนต์ บริการจุดตัดต่อสายไฟฟ้า บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะกำหนด ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในงานไฟฟ้าจักรยานยนต์

ประมาณราคาค่าบริการงานบริการรถจักรยานยนต์ ดำเนินธุรกรรมการเปิดร้านบริการรถจักรยานยนต์

อ่านไดอะแกรม การทำงานของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ บริการรหัสข้อขัดข้องระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วยตนเอง บริการรหัสข้อขัดข้องระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ด้วย Diagnostic Tool วิเคราะห์ปัญหารหัสข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทำงานในระบบ แก้ปัญหารหัสข้อขัดข้องของอุปกรณ์ทำงานในระบบ ตรวจสอบค่ามาตรฐานของอุปกรณ์ทำงานในระบบ บริการระบบไอดี

ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11127-01      ชื่อวิชาประกอบอาชีพช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์        38  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  11127-02      ชื่อวิชาบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์                          162  ชั่วโมง