เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4409

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างไฟฟ้ากำลัง

รหัส              11305

หลักสูตร         เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร                    หลักสูตร  150  ชั่วโมง

                   Indoor Electrical Devices Installation and Electric Wiring Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  2. มีทักษะเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย

     4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  11305-01      ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                                                 

รหัสวิชา  11305-02      ชื่อวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร                             

รหัสวิชา  11305-03      ชื่อวิชาการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร