เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2292

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างไฟฟ้ากำลัง

รหัส              11310

หลักสูตร         เครื่องปรับอากาศ                                                    หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Air Conditioner Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. ความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ
  3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
  4.  สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

รายชื่อวิชาที่สอน                                           

รหัสวิชา  11310-01      ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                                      30  ชั่วโมง

รหัสวิชา  11310-02      ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ        36   ชั่วโมง

รหัสวิชา  11310-03      ชื่อวิชาเครื่องปรับอากาศ                              134  ชั่วโมง