เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1815

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21213                            

หลักสูตร         ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว                                หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Languages in Tourism Businesses Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

       1. มีความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจท่องเที่ยว

       2. มีทักษะและสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจท่องเที่ยว

        3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยวยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม

        4. สามารถนำความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ ตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจท่องเที่ยว

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจท่องเที่ยว  เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21213-01     ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว            72  ชั่วโมง 

                                      (English for Tourism)

        รหัสวิชา  21213-02      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง              56  ชั่วโมง 

                                      (English for Travelling)

        รหัสวิชา  21213-03      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม              72  ชั่วโมง 

                                      (English for Hotels)