เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2043

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21214                            

หลักสูตร         ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ                                   หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Languages in Hospitality Businesses Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

        1. มีความรู้ความเข้าใจ  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจบริการ

        2. มีทักษะและสามารถ  ใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานขายภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปาภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจบริการ

        3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม

        4. สามารถนำความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจบริการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจบริการ  เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21214-01      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานขาย                      56  ชั่วโมง       

                                      (English for Buying and Selling)

        รหัสวิชา  21214-02      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนวดและสปา            72  ชั่วโมง       

                                      (English for Massage and Spa)

        รหัสวิชา  21214-03      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและเครื่องดื่ม    72  ชั่วโมง       

                                      (English for Food and Beverage)