เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3697

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา          21109

หลักสูตร         อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช                                 หลักสูตร  ๒๐0  ชั่วโมง

                    Internet for E-Commerce Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

        ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการใช้อินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช

        ๒. มีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช

  1. มีทักษะการปรับแต่งภาพกราฟิกเบื้องต้น
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช
  3. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

        แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของภาพกราฟิกในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งภาพกราฟิก องค์ประกอบพื้นฐานของการระบบอีคอมเมิร์ช การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างระบบซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต การโปรโมทร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต

        ปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพกราฟิก สร้างระบบซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจเข้าชมสินค้า โปรโมทร้านค้าเพื่อสนับสนุนยอดขายให้ได้กำไร

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21109-01     ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น               101  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21109-02     ชื่อวิชาวิทยาการก้าวหน้าระบบอินเตอร์เน็ต        99  ชั่วโมง