เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3331

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21212                             

หลักสูตร         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   English Language for Daily Life Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  การใช้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  การสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2. มีทักษะและสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษฟัง-พูด การสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรม

4. สามารถนำความรู้หรือทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด การสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21212-01      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น                      56  ชั่วโมง

                                      (Basic English)

        รหัสวิชา  21212-02      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด                       72  ชั่วโมง 

                                      (English Listening and Speaking)

        รหัสวิชา  21212-03      ชื่อวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     72  ชั่วโมง 

                                      (Daily English Conversation)