เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2519

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21218

หลักสูตร         ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                          หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Japanese Language for Communication Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะรายวิชา

      ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การฟัง – พูด การใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21218-01    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                        50  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21218-02    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่น ฟัง – พูด                      75  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21218-03    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน               75  ชั่วโมง