เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2416

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21219

หลักสูตร         ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ                                     หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Japanese Language for Hospitality Businesses Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

        ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจบริการ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่องานขาย เพื่องานนวดและสปา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน  เพื่องานขาย งานนวดและสปา

 

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21219-01    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                        50  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21219-02    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานขาย                    75  ชั่วโมง   

        รหัสวิชา  21219-03    ชื่อวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานนวดและสปา          75  ชั่วโมง

สอนโดย อาจารย์ฐาปณี น้อยไม้