เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1709

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21221

หลักสูตร         ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ                                    หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Korean Language for Hospitality Businesses Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ
  4. 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

        ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เพื่องานขาย เพื่องานนวดและสปา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน  เพื่องานขาย งานนวดและสปา

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21221-01    ชื่อวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น                        50  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21221-02    ชื่อวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานขาย                    75  ชั่วโมง   

        รหัสวิชา  21221-03    ชื่อวิชาภาษาเกาหลีเพื่องานนวดและสปา          75  ชั่วโมง

สอนโดย อาจารย์ แทนอินธน์ ชะออน