เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4609

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21228

หลักสูตร         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                         หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Chinese Language for Communication in Daily Life Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  4.  สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

        สามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้นได้ สามารถฟังและพูดภาษาจีนได้ และสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21228-01     ชื่อวิชาภาษาจีนเบื้องต้น                           42  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21228-02     ชื่อวิชาภาษาจีน ฟัง – พูด                         78  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21228-01     ชื่อวิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                  80  ชั่วโมง