เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3454

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21229        

หลักสูตร         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                              หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Chinese Language for Communication in Careers Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในงานอาชีพตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

        สามารถสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์จริงได้และสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในเชิงวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21229-01     ชื่อวิชาการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์จริง      96  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21229-02     ชื่อวิชาภาษาจีนเชิงวิชาชีพ                        104  ชั่วโมง