เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1863

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัส              21108

หลักสูตร         พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์                                   หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                    Computer Image Printing Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  3. ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพได้

สมรรถนะหลักสูตร

        แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของภาพกราฟิกในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตกแต่งภาพกราฟิก และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

        ปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตกแต่งภาพกราฟิก และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21108-01     ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น               101  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21108-02     ชื่อวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                         99  ชั่วโมง