เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2510

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม.

สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัส              21105                  

หลักสูตร         อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์                                       หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Internet and Website Creation 

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและการสร้างเว็บไซต์
  2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์
  3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

       ใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21104-01     ชื่อวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                   20  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21104-03     ชื่อวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ                 90  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21104-04     ชื่อวิชาการสร้างเว็บไซต์                           90  ชั่วโมง