เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2644

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม

สาขาวิชา        ภาษาต่างประเทศ

รหัส              21220

หลักสูตร         ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                         หลักสูตร  ๒00  ชั่วโมง

                   Korean Language for Communication Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  2. มีทักษะและความสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  4. 4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์จริง

สมรรถนะหลักสูตร

        ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ภาษาเกาหลีเบื้องต้น การฟัง – พูด การใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  21220-01    ชื่อวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้น                       50  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21220-02    ชื่อวิชาภาษาเกาหลี ฟัง – พูด                     75  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  21220-03    ชื่อวิชาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน              75  ชั่วโมง   

สอนโดย อาจารย์ แทนอินธน์ ชะออน