เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4097

ประเภทวิชา     คหกรรม

สาขาวิชา        อาหารและโภชนาการ

รหัส              31302                                    

หลักสูตร         อาหารไทย                                                           หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Thai Food Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดสำรับอาหาร และบริการด้านอาหารไทย
  2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทย
  3. ปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  4. สามารถปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  5. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดสำรับอาหารไทย การบริการด้านอาหารไทย ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทยเหมาะสม ประกอบอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร และนำไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทย

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  31302-01     ชื่อวิชาอาหารไทย                                   99  ชั่วโมง

รหัสวิชา  31302-02     ชื่อวิชาขนมไทย                                    101  ชั่วโมง