เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3795

ประเภทวิชา     คหกรรม

สาขาวิชา        อาหารและโภชนาการ

รหัสหลักสูตร    31303                                                                   

หลักสูตร         อาหารนานาชาติ                                                     หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   International Food Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต และบริการด้านอาหารนานาชาติ
  2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารนานาชาติ
  3. ปฏิบัติงานด้านอาหารนานาชาติในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
  4. สามารถปฏิบัติงานอาหารนานาชาติตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  1. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการทำอาหารนานาชาติ การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนานาชาติ
การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนานาชาติ  จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์  เก็บรักษาวัตถุดิบ 
ทำบัญชี และกำหนดราคาขาย  ปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงความปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  31303-01      ชื่อวิชาอาหารจีน                                  75  ชั่วโมง

รหัสวิชา  31303-02      ชื่อวิชาอาหารญี่ปุ่น                                45  ชั่วโมง
รหัสวิชา  31303-03      ชื่อวิชาอาหารฝรั่ง                                  45  ชั่วโมง

รหัสวิชา  31303-04      ชื่อวิชาอาหารเวียดนาม                            35  ชั่วโมง