เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4177

ประเภทวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา        เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส              51110

หลักสูตร         คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                  หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Computer and Information Technology for Learning Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
  2. มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติงานการใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ อินเทอร์เน็ต

ในงานธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ        3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม               

  1. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

        การใช้ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมตารางคำนวณ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  51110-01      ชื่อวิชาการใช้ระบบปฏิบัติการ                   54  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  51110-02      ชื่อวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ             38  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  51110-03      ชื่อวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ              54  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  51110-04      ชื่อวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ              54  ชั่วโมง