เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3273

ประเภทวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา        เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส              51112                                     

หลักสูตร         ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น                            หลักสูตร  200  ชั่วโมง

         Basic Computer and Network Repairing Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์มีทักษะในงานใช้เครื่องมือบริการซ่อมคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น

  1. มีทักษะในงานประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
  2. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

สมรรถนะหลักสูตร

        สามารถปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ การใช้ การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น และดำเนินการประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  51112-01      ชื่อวิชางานหลักการระบบคอมพิวเตอร์            36  ชั่วโมง

                                      (Principle of Computer System)

        รหัสวิชา  51112-02      ชื่อวิชางานระบบปฏิบัติการ                       54  ชั่วโมง

                                      (Basic Operating System)                                             

        รหัสวิชา  51112-03      ชื่อวิชางานการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์       54  ชั่วโมง

                                      (Utility Program Using)                        

        รหัสวิชา  51112-04      ชื่อวิชางานการบำรุงคอมพิวเตอร์                 56 ชั่วโมง

                                      (Computer Maintenance)