เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 4958

ประเภทวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา        เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส              51109

หลักสูตร         การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล                             หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Digital Media Production Course

จุดประสงค์หลักสูตรเพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  2. มีทักษะในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  3. มีกิจนิสัยที่ดีในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  4. สามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

สมรรถนะหลักสูตร

        การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

 

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  51119-01      ชื่อวิชาการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล                100  ชั่วโมง

        รหัสวิชา  51119-02      ชื่อวิชาการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง        100  ชั่วโมง