เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 5081

                 ภาษาเกาหลีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาภาษาต่างประเทศในโลกที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน (Globalization) ปัจจุบัจประเทศเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้เผยแพร่ไปทั่วโลก สินค้าเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใน ด้านแฟชั่นและความงามต่าง ๆ มากมายเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในระดับสากล รวมถึงวัฒนธรรมที่ถูกแฝงมาในรูปแบบของความบันเทิงต่าง ๆ

                โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนเฉพาะด้านโดยเน้นทักษะในการประกอบอาชีพเป็นหลัก หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเกาหลีของโรงเรียนฯ จึงเน้นในเรื่องการสื่อสารเพื่อให้ใช้งานได้จริง (Communicative Approach) โดยเน้นการฟังและพูดเป็นหลัก ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการศึกษาตามสถาบันการศึกษาทั่วไปที่เน้นการปูพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อใช้เป็นหลักในการศึกษาในระบบที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

                สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนในหลักสูตรของโรงเรียนฯ ควรยึดเป็นหลักคือ ต้องฟังให้ออกและพูดให้ได้ก่อน  ถึงแม้ว่าในหลักสูตรจะสอนการเขียนอ่านควบคู่กันไปด้วย แต่ขอให้ผู้เรียนพึงตระหนักไว้เสมอว่า หลักการเรียนรู้ภาษาใด ๆ ก็ตาม เราจำเป็นต้องฟังให้รู้และพูดให้ได้ก่อน ส่วนการเขียนและการอ่านต้องใช้เวลามากกว่า เพราะเป็นเรื่องการอธิบายหลักการทางไวยากรณ์  จะเห็นได้ว่าธรรมชาติที่ถูกต้องของการเรียนภาษาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยของเราเองก็ตาม เราต้องฟังและพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาอธิบายว่าสิ่งที่เราได้ยิน (Passive Action) กับสิ่งที่เราพูดออกไป (Active Action) เป็นไปตามหลักการทางไวยากรณ์ในข้อใด

                ดังนั้น ในระหว่างการศึกษาหากผู้เรียนยังคงสับสนในหลักการทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนอยู่บ้าง ขอให้ผู้เรียนอย่าเพิ่งท้อใจ ให้เน้นที่ทักษะการฟังให้ออกและพูดออกเสียงให้ได้เสียก่อน โดยขอให้นึกถึงหลักความจริงที่ว่า ในโลกนี้ไม่ใครพูดภาษาของตัวเองได้จากการเขียนและอ่านก่อนการพูดและฟัง อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาต่างประเทศจำเป็นต้องมีการเรียนควบคู่กันทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในบริบทของการใช้ภาษานั้น ๆ อย่างมากพอ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม หลักการเรียนรู้ทางภาษาก็ยังคงเป็นในทิศทางเดียวกันคือ เราต้องฟังให้ออกและพูดออกมาให้ได้ก่อนเสมอ

บทความโดย อาจารย์แทนอินธน์ ชะออน 

วิทยากร สอนภาษาเกาหลี