เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 11047

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

        

http://www.bmatraining.ac.th/

 

หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องมารายงานตัวและชำระเงินในวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้ ผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ยื่นหลักฐานและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

วิธีลงทะเบียนเรียนออนไลน์
 

 

:: หลักฐานการรายงานตัว ::

 • ใบสมัคร (ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถไป print ใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่น ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

:: ค่าใช้จ่าย ::

  - ค่าสมัคร 5 บาท 

  - ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท

****ยกเว้นหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา ค่าบำรุงการศึกษา 300บาท

:: การรายงานตัว ::

 • รายงานตัวและชำระเงินได้ในวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน ตามรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ยื่นเหลักฐานดังข้างต้น ค่าสมัคร และค่าบำรุงการศึกษา ในการรายงานตัว (โปรดเตรียมเงินค่าสมัครและค่าบำรุงการศึกษามาให้พอดี) 
 • จะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ยื่นเอกสารและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มารายงานตัวภายใน 45 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่มีผู้สมัครและมารายงานตัวเป็นจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
 • ในกรณีที่มีผู้สมัครยังไม่ครบตามจำนวน ผู้สมัครแบบ walk in สามารถลงทะเบียนได้

:: วันและเวลาเรียน ::
เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
- รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น.
- รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น.
- รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น.


:: คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ::
   - ชายและหญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
   - มีความรู้อ่านออกเขียนได้
   - มีความประพฤติเรียบร้อย
   - สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ
   - ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

 • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

 • หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

 • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (กระทรวง) (ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3)